Archiv für den Monat Dezember 2018

POD PRĄD

POD PRĄD

 


Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki: ołówek, pastel, pędzel, woda. 24 tematów; Pod Prąd.

We can not step into the same river twice: pencil, chalk, brush, water. 24 motives; Against The Tide.

Wir können nicht zwei Mal in den gleichen Fluss steigen: Bleistift, Kreide, Pinsel, Wasser. 24 Motive; Gegen den Strom.


 

Installation View - Photos taken by Aleksandra Frankowska-Plewka and Piotr Frankowski

 

Warsztat Artysty
Tuwima 22 / 26
90-002 Łódź
Polska

 

Katarzyna Bankiewicz, Arthur Clay, Katja Ebert-Krüdener, Aneta Fausek-Kaczanowska, Jutta Heun, Marzena Ignaczak, Julia Laskarys, Jens Lay, Mindy Lee, Roberta Lozzi, Jarek Lubecki, Magdalena Olubek, Xiaozheng Pang, Pagona Paul, Edyta Prajwos, Angelika Przeliorz, Sebastian Quedenbaum, Louise Schmid, Ola Sikora, Wang Ip Sszto, Anna Szkobodzinska, Wiktoria Urban, Annette Wesseling, Anna Wrobel

kurator Aline von der Assen

 

Wernisaż: 1. Grudnia 2018,  15 h; –  Wybór Nagrody Publiczności; Ogłoszenie wynikór 18.30 h

Czas trwania wystawy: 1. – 8. Grudnia 2018

Godziny otwarcia: Poniedziałek – Sobota, 11 – 19 h

 

Pod Prąd – tytuł wystawy odnosi się do takich, podobnych i zupełnie odmiennych doświadczeń z żywiołami i sytuacjami społecznymi, które wydają się trudne i wymagają ogromnego wysiłku. 24 rysunków nawiązuje do uczuć czy skojarzeń związanych ze stawianiem oporu. Fascynacja, panika, prowokacja. Tarcie. Przeciwstawienie. Walka. Dryfowanie bez sił. Płynięcie ku szczelinie w tamie. Walka z prądem to sprawa siły i wytrzymałości, ale także wiedzy i zrozumienia.
Być może oglądający wystawę mogą czuć wewnętrzny opór patrząc na rysunki. “Są brzydkie, kiczowate, zawstydzają? Czy nie przekonuje mnie temat czy sposób wykonania?” Rysunki zostały wyselekcjonowane z otwartych zgłoszeń. Uznani artyści z kraju i zagranicy, artyści z niepełnosprawnościami, młodzi artyści, amatorzy i studenci – wybór prac jest na tyle szeroki na ile pozwoliły zgłoszenia, niejedna z prac zatem może zrazić. Sztuka powinna nakłaniać widza do wyznaczania własnych granic dobrego smaku, budzić osobliwe uczucia w strefie komfortu i negocjować  status nowych doświadczeń.
Tworząc, artysta za każdym razem pyta siebie: Czy ta praca jest dobra? Czy można uznać ją już za udaną? Czy nadal jest niedoskonała? Na co narażę się kiedy pokażę ją publicznie? Co chcę ukryć? Czy plama na pracy jest tylko brudem, czy pomaga mi rozpoznać inny wymiar mojej pracy?
Prace na wystawie to rysunki. Rysunek jest dynamicznym medium. To medium stawania się – powstają szkice, są odrzucane lub modyfikowane. Malarskie rysunki Katji Ebert-Krüdener’s tworzone są poprzez światło i cień, przypływy i dryfujące szczątki, obcą materię. A River with Five Bridges Arthura Clay są zainspirowane Renem, charakterem tej rzeki i jej meandrami pomiędzy Bazyleą w Szwajcarii a Niemcami. Zróżnicowane prądy i intensywność wód Renu sugerują skomplikowany i interaktywny proces kompozycji rysunku. Pracę można określić jako wykonaną w języku graficznym. Annette Wesseling wybiera inne podejście. Jej praca Meteo Graphic, są rezultatem eksperymentalnego procesu rysunkowego, który uwzględnia pogodę jako współautora. Artystka mówi: “Moją pracą staram się zbadać pewien “wzór prądów” i potencjał estetyczny padającego śniegu oraz zarejestrować go w pewien ustalony sposób”.
W rysunkach niepewność i puste miejsca pozostają przestrzenią dla widza. Niekompletność jest w naturze rysunku. Rysunek, podobnie jak odręczne pismo, jest unikalny i indywidualny dla twórcy a widz musi projektować na niego własną wyobraźnię, jako czytający tropy, współproducent. Wystawa zatem wzywa widza  do aktywności, nie tylko w formie głosowania

 

 

 

Impressions of Warsztat Artysty - the setting of the exhibition 
- Photos taken by Aleksandra Frankowska-Plewka and Piotr Frankowski 
- showing drawings from Roberta Lozzi, Wang Ip Sszto, Louise Schmid and Edyta Prajwos

Pod Prąd – Against The Tide – the title of the exhibition refers to experiences with the elements or social situations that seem difficult or manageable only with great effort. 24 drawings address feelings and associations dealing with resistance.

Fascination, panic or provocation. Friction; withstand, fight! Let yourself drift exhausted and go down in the dam break. – Fighting against the current is a matter of strength and perseverance, but also of knowledge and understanding. Maybe one or the other observer feels an internal resistance when looking at a drawing. „Do I find the picture ugly? Is it the motive that challenges me? Or the way it is made?“ The art works were submitted through an open call. Established artists from home and abroad, artists with physical and mental limitations, young artists, lay people and students – the selection of the works is as wide and equal as possible, one or the other work can and must alienate. Art should force the viewer to deal with their own limits of good taste, awake uncanny feelings in comfort-zones and make new experiences negotiable. When making art, the artist with each work asks herself anew: When is it good? Would I feel vulnerable when I introduce it to the public? What am I trying to hide from others?

The works included in the show are all drawings. Drawing is a dynamic medium. It is the medium of becoming – sketches are made, tried, rejected or altered. For examlpe Katja Ebert-Krüdener’s drawing is created, by light, shadow, flow and foreign flotsam. Arthur Clay’s A River with Five Bridges is inspired by the river Rhine, its character and it’s form as it curves around up into Germany from Basel, Switzerland. The varied currents and intensities of the Rhine’s water surely suggest a complex and interactive compositional process. Concerning the pieces notational language, one could just term it graphic. Annette Wesseling chooses a different approach. Her Meteo Graphic drawings, are the result of an experimental drawing process, including certain weather influences, which play a role as co-authors. She says: “With my work, I would like to examine the specific „current pattern“ of falling snow to its aesthetic potential and “record“ it in a direct, concrete way.” – For the viewer uncertainties and blanks remain as incompleteness is the nature of drawing. In drawing as a medium normative categories of aesthetic production fail – drawings are like handwriting, each is unique and individual. In any case the viewer has to apply her own imagination, she becomes a reader of tracks, a co-producer. In this respect, the exhibition requires everyone to take action.

Marzena Ignaczak - Winner of the Public Award "Large Luxurious Drawing Set" from Faber-Castell voted by the public on the day of the opening. - Photos taken by Aleksandra Frankowska-Plewka and Piotr Frankowski

 

Pod Prąd – Gegen den Strom – der Titel der Ausstellung nimmt Bezug auf Erfahrungen mit den Elementen oder sozialen Situationen, die uns schwer oder nur mit großer Anstrengung beherrschbar erscheinen. 24 Zeichnungen thematisieren Gefühle und Assoziationen im Umgang mit Widerständen. Fasziniert, panisch oder herausgefordert. Reibung spüren. Aushalten. Ankämpfen. Sich erschöpft treiben lassen. Im Dammbruch untergehen. – Gegen den Strom anzukämpfen ist eine Frage von Kraft und Beharrlichkeit, aber auch eine von Wissen und Verstand.

Vielleicht verspürt ja auch der ein oder andere BetrachterIn einen inneren Widerstand beim Betrachten einer Zeichnung. „Finde ich das Bild hässlich oder bin ich peinlich berührt? Ist es das Motiv das herausfordert oder die Art der Darstellung?“ Die Arbeiten wurden durch einen Open Call eingereicht. Etablierte KünstlerInnen aus dem In- und Ausland, KünstlerInnen mit körperlichen und geistigen Einschränkungen, NachwuchskünstlerInnen, Laien und Schüler – die Auswahl der Werke ist möglichst breit und gleichberechtig, das ein oder andere Werk kann und muss befremden. Kunst soll dazu zwingen sich mit den Grenzen des eigenen, guten Geschmacks auseinanderzusetzen, unangenehme Gefühle mit dem Eigenen und dem Fremden wecken und verhandelbar machen. Beim Machen von Kunst fragt sich die Künstlerin, der Künstler, immer wieder aufs Neue: Wann ist die Arbeit gelungen? Fühle ich mich verletzlich, wenn ich sie der Öffentlichkeit vorstelle? Ist beispielsweise Dreck auf der Oberfläche gleich Schmutz oder hilft mir ein Fleck eine weitere Dimension meiner Arbeit zu erkennen?

Die vorgestellen Arbeiten sind alle Zeichnungen. Zeichnung ist ein dynamisches Medium. Sie ist das Medium des Werdens – es wird gemacht, ausprobiert, verworfen oder geändert. Katja Ebert-Krüdeners Zeichnungen entstehen beispielsweise durch Licht, Schatten, Strömung und Treibgut. Arthur Clay erklärt, dass seine Arbeit River with Five Bridges durch den Rhein beeinflusst sind, und wie sich dieser von Basel aus nach Deutschland schlängelt. Die verschiedenen Strömungen und Anstauungen des Rheinischen Wassers schlagen einen komplexen und interaktiven kompositorischen Prozess vor. Die Darstellungsweise seines interaktiven Spiels abstrahiert und zitiert gleichzeitig grafische Vorlagen der Computerästhetik. Annette Wesseling wählt einen anderen Zugang. Ihre Meteo Graphic drawings, sind das Ergebnis eines experimentellen Zeichnungsprozesses, der mit verschiedenen Wettereinflüssen als Co-Author spielt. Sie sagt: “In meiner Arbeit untersuche ich das spezifische Störmungsmuster von fallendem Schnee auf sein ästhetisches Potenzial. Ich protokolliere die Strömungen in konkreter, direkter Weise.” – Vor diesem Hintergrund kann man formulieren, dass Unklarheiten und Leerstellen in jeder zeichnerischen Darstellungsweise bleiben und dass Unabgeschlossenheit in der Natur der Zeichnung liegt. So können normative Kategorien ästhetischer Produktion unterwandert werden – Zeichnung ist Handschrift, jede ist individuell. Der Betrachter muss beim Interpretieren der Bilder selbst Phantasie aufwenden, er wird zum Spurenleser, zum Co-Produzenten.  – Insofern fordert die Ausstellung jeden auf selbst aktiv zu werden.

Werbeanzeigen